اتمام پروژه پنجره دوجداره منزل مهندس عابدی

در اجرای پروژه آقای مهندس عابدی از پنجره دوجداره وین تک استفاده شده است.