اتمام پروژه پنجره دوجداره شرکت برکت

در اجرای پروژه شرکت برکت از پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک استفاده شده است.