اتمام پروژه پنجره دوجداره مجلس شورای اسلامی

در اجرای پروژه بازسازی پنجره های مجلس شورای اسلامی از پنجره دوجداره با پروفیل هافمن استفاده شده است.