پروژه اجرایی پنجره دو جداره منزل آقای صدر

در این پروژه پنجره دوجداره توسط گروه پنسروین پنجره های کل ساختمان با طرح چوب و پروفیل هافمن اجرا گردید.

پروژه پنجره دوجداره ساختمان آقای صدر 1