اتمام پروژه پنجره دوجداره مهندس بابایی با پروفیل هافمن

در اجرای پروژه آقای مهندس بابایی از پنجره دوجداره با پروفیل پنجره هافمن استفاده شده است.