اتمام پروژه پنجره دوجداره مهندس بیات با پروفیل وین تک

در اجرای پروژه مهندس بیات واقع در منطقه ۲۲ پنجره دوجداره با پروفیل وین تک اجرا شده است.