اتمام پروژه پنجره دوجداره منزل آقای گودرزی

در اجرای پروژه منزل آقای گودرزی واقع در سعادت آباد از پنجره دوجداره قوسی شکل استفاده شده است.