اتمام پروژه پنجره دوجداره منزل آقای ناصری

در اجرای پروژه منزل آقای ناصری در تهران از پنجره دوجداره با پروفیل هافمن به صورت سفارشی و با طرحی خاص استفاده شده است.