تحویل پروژه پنجره دوجداره آقای عزیزی با پروفیل آکپا (آلومینیوم)

در اجرای پروژه آقای عزیزی پنجره دوجداره با پروفیل آکپا اجرا شده است.