اتمام پروژه پنجره دوجداره مهندس خیام گیشا

پروژه پنجره دوجداره منزل مهندس خیام اجرا شده در خیابان گیشا توسط تیم حرفه ای پنسروین