پروژه تعویض پنجره های قدیمی با پنجره دوجداره وین تک

در پروژه اجرا شده در منزل شخصی آقای سرخیل واقع در دهکده المپیک تهران، تعویض پنجره های قدیمی توسط تیم حرفه ای پنسروین با پنجره دوجداره وین تک انجام پذیرفته است.