اتمام پروژه پنجره دوجداره در ستاد اجرایی فرمان امام

در اجرای پروژه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از پنجره دوجداره با پروفیل آلومینیوم ترمالبریک (آکپا) استفاده شده است.

قبل اجرا

بعد اجرا