اتمام پروژه پنجره دوجداره منزل دکتر خالقی با پروفیل وین تک

در اجرای پروژه بازسازی منزل دکتر خالقی از پنجره دوجداره با پروفیل وین تک استفاده شده است.