اتمام پروژه پنجره دوجداره مهندس بابایی با پروفیل هافمن

در اجرای پروژه آقای مهندس بابایی از پنجره دوجداره با پروفیل پنجره هافمن استفاده شده است.

پروژه مهندس بابایی با پروفیل آکپا