اتمام پروژه پنجره دوجداره آلومینیومی شرکت برکت

در پروژه شرکت برکت از پنجره دوجداره آلومینیومی استفاده شده است.