پروژه اجرایی پنجره دو جداره منزل آقای صدر

این پروژه توسط گروه پنسر وین پنجره های کل ساختمان با طرح چوب و پروفیل هافمن اجرا گردید.