اتمام پروژه پنجره دوجداره دکتر جمالی منش

تولید و اجرای پنجره دوجداره هافمن  در منزل دکتر جمالی در تهران توسط گروه پنسروین و استفاده از پنجره های تک حالته و دو حالته در این پروژه.