لیست قیمت درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی

لیست قیمت درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی UPVC

لیست قیمت درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی UPVC به نوع باز شوها و جنس پروفیل و یراق الات پنجره upvc بستگی دارد. بهترین راه براورد قیمت، مشاور و گرفتن استعلام برای انواع درب و پنجره دوجداره، بازدید کارشناسان فروش شرکت پنسر وین از پروژه میباشد.

توضیحات جدول قیمت:

به قیمت های ذیل، ۱۰ درصد هزینه نصب اضافه میگردد.
۲. برای پروژه های تعویضی و بازسازی، ۱۰ درصد به قیمت های ذیل اضافه میگردد.
۳.قیمت های ذیل بر اساس شیشه دو جداره ۴و۴ ساده، پروفیل سفید رنگ و یراق تک حالته برای پنجره ها می باشد.

تاریخ به روز رسانی  قیمت ها  ۹۹/۰۴/۱۰

ردیفابعاد (MM)شکل پنجرهقیمت پروفیل KTFقیمت پروفیل کنت وینقیمت پروفیل فربدقیمت پروفیل هافمنقیمت پروفیل وینتکقیمت پروفیل ویستابست
۱۷۰۰ * ۷۰۰قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل KTF
۴,۹۳۲,۷۰۸ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل کنت وین ۵,۲۲۳,۲۸۴ ریالقیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل فربد
۵,۶۶۹,۲۲۰ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل هافمن
۶,۶۰۵,۲۴۴ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل وین تک
۶,۱۰۳,۲۳۶ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۷۰۰ پروفیل ویستابست
۷,۲۳۱,۹۸۰ ریال
۲۱۰۰۰*۱۰۰۰قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
پروفیل KTF
۳,۲۰۳,۷۶۶ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
پروفیل کنت وین
۳,۴۲۱,۳۰۳ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
پروفیل فربد
۳,۷۵۵,۰۵۴ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
پروفیل هافمن
۴,۳۵۴,۶۳۰ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
پروفیل وینتک
۴,۱۰۲,۴۷۸ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
پروفیل ویستابست
۴,۸۳۰,۲۱۰ ریال
۳۱۰۰۰*۱۰۰۰قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
پروفیل KTF
۶,۸۲۰,۵۸۲ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
پروفیل کنت وین
۷,۲۳۳,۹۵۰ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
پروفیل فربد
۷,۸۸۰,۳۴۴ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
پروفیل هافمن
۹,۱۶۳,۸۳۱ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
پروفیل وین تک
۸,۷۳۵,۳۱۵ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۰۰۰*۱۰۰۰
پروفیل ویستابست
۱۰,۰۷۱,۱۱۲ ریال
۴۱۵۰۰*۱۵۰۰قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
پروفیل KTF
۱۰,۲۲۸,۶۵۰ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
پروفیل کنت وین
۱۰,۸۵۴,۶۰۸ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
پروفیل فربد
۱۱,۸۳۶,۴۱۲ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
پروفیل هافمن
۱۳,۷۰۴,۲۲۸ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
پروفیل وین تک
۱۳,۱۷۱,۷۱۲ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
پروفیل ویستابست
۱۵,۰۸۴,۶۸۱ ریال
۵۱۵۰۰*۱۵۰۰قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
پروفیل KTF
۱۰,۴۸۵,۶۷۵ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
پروفیل کنت وین
۱۱,۱۱۹,۲۴۵ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
پروفیل فربد
۱۲,۱۳۲,۱۳۸ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
پروفیل هافمن
۱۴,۰۳۵,۶۹۱ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
پروفیل وین تک
۱۳,۷۱۲,۹۹۰ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۵۰۰*۱۵۰۰
پروفیل ویستابست
۱۵,۴۵۲,۰۶۵ریال
۶۱۳۰۰*۱۸۰۰قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۳۰۰*۱۸۰۰
پروفیل KTF
۱۰,۹۵۲,۹۲۲ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۳۰۰*۱۸۰۰
پروفیل کنت وین
۱,۱۶۲,۴۳۶۵ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۳۰۰*۱۸۰۰
پروفیل فربد
۱۲,۶۹۵,۲۸۵ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۳۰۰*۱۸۰۰
پروفیل هافمن
۱۴,۷۰۱,۸۸۴ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۳۰۰*۱۸۰۰
پروفیل وین تک
۱۴,۳۶۳,۶۸۳ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۳۰۰*۱۸۰۰
پروفیل ویستابست
۱۶,۲۰۲,۵۴۰ ریال
۷۲۰۰۰*۱۵۰۰قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۰۰۰*۱۵۰۰
پروفیل KTF
۱۲,۳۴۳,۰۷۷ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۰۰۰*۱۵۰۰
پروفیل کنت وین
۱۳,۰۸۵,۳۲۴ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۰۰۰*۱۵۰۰
پروفیل فربد
۱۴,۲۶۵,۳۲۱ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۰۰۰*۱۵۰۰
پروفیل هافمن
۱۶,۴۶۷,۵۳۶ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۰۰۰*۱۵۰۰
پروفیل وین تک
۱۶,۱۱۹,۹۰۴ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۰۰۰*۱۵۰۰
پروفیل ویستابست
۱۸,۱۱۹,۸۲۸ ریال
۸۲۰۰۰*۱۸۰۰قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۰۰۰*۱۸۰۰
پروفیل KTF
۱۴,۵۳۸,۱۷۹ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۰۰۰*۱۸۰۰
پروفیل کنت وین
۱۵,۴۰۴,۲۵۲ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۰۰۰*۱۸۰۰
پروفیل فربد
۱۶,۸۰۸,۶۷۴ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۰۰۰*۱۸۰۰
پروفیل هافمن
۱۹,۳۷۵,۶۴۸ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۰۰۰*۱۸۰۰
پروفیل وین تک
۱۹,۳۴۷,۲۹۵ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۰۰۰*۱۸۰۰
پروفیل ویستابست
۲۱,۳۳۶,۸۱۴ ریال
۹۲۸۰۰*۱۵۰۰قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۸۰۰*۱۵۰۰
پروفیل KTF
۱۹,۰۵۸,۴۶۵ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۸۰۰*۱۵۰۰
پروفیل کنت وین
۲۰,۱۸۴,۲۱۷ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۸۰۰*۱۵۰۰
پروفیل فربد
۲۱,۹۷۱,۱۴۹ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۸۰۰*۱۵۰۰
پروفیل هافمن
۲۵,۳۷۳,۲۲۴ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۸۰۰*۱۵۰۰
پروفیل وین تک
۲۴,۷۷۰,۵۶۲ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۲۸۰۰*۱۵۰۰
پروفیل ویستابست
۲۷,۸۶۸,۵۹۰ ریال
۱۰۳۰۰۰*۱۸۰۰قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۳۰۰۰*۱۸۰۰
پروفیل KTF
۲۲,۳۷۳,۰۵۷ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۳۰۰۰*۱۸۰۰
پروفیل کنت وین
۲۳,۶۶۱,۴۵۱ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۳۰۰۰*۱۸۰۰
پروفیل فربد
۲۵,۷۱۹,۳۴۳ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۳۰۰۰*۱۸۰۰
پروفیل هافمن
۲۹,۵۸۰,۷۳۵ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۳۰۰۰*۱۸۰۰
پروفیل وین تک
۲۹,۳۰۳,۱۰۳ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۳۰۰۰*۱۸۰۰
پروفیل ویستابست
۳۲,۴۶۷,۲۲۵ ریال
۱۱۷۰۰*۲۰۰۰قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۲۰۰۰
پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل KTF
۱۱,۰۵۱,۳۷۸ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۲۰۰۰
پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل کنت وین
۱۰,۸۴۰,۱۲۳ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۲۰۰۰
پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل فربد
۱۲,۴۲۳,۳۸۲ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۲۰۰۰
پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل هافمن
۱۳,۹۶۳,۳۵۳ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۲۰۰۰
پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل وین تک
۱۳,۳۹۸,۹۸۹ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۷۰۰*۲۰۰۰
پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل ویستابست
۱۵,۷۲۲,۱۳۶ ریال
۱۲۱۴۰۰*۲۰۰۰قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۴۰۰*۲۰۰۰
پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل KTF
۱۵,۰۴۹,۶۶۶ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۴۰۰*۲۰۰۰
پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل کنت وین
۱۵,۰۱۶,۶۶۹ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۴۰۰*۲۰۰۰
پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل فربد
۱۷,۳۴۴,۱۸۲ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۴۰۰*۲۰۰۰
پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل هافمن
۱۹,۳۹۱,۲۳۸ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۴۰۰*۲۰۰۰
پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل وین تک
۱۹,۲۴۱,۵۱۱ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۴۰۰*۲۰۰۰
پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل ویستابست
۲۱,۸۴۰,۱۴۳ ریال
۱۳۸۰۰*۲۵۰۰قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۸۰۰*۲۵۰۰
پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل KTF
۱۳,۰۷۱,۲۵۵ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۸۰۰*۲۵۰۰
پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
کنت وین پروفیل
۱۲,۹۳۶,۴۴۴ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۸۰۰*۲۵۰۰
پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل فربد
۱۴,۷۸۲,۹۶۵ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۸۰۰*۲۵۰۰
پروفیل درب، یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل هافمن
۱۶,۶۳۲,۵۰۳ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۸۰۰*۲۵۰۰
پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل وین تک
۱۶,۱۴۲,۸۲۹ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۸۰۰*۲۵۰۰
پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل ویستابست
۱۸,۷۰۸,۶۵۳ ریال
۱۴۱۴۰۰*۲۵۰۰قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۴۰۰*۲۵۰۰
پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل KTF
۱۷,۱۶۹,۴۰۸ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۴۰۰*۲۵۰۰
پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل کنت وین
۱۷,۲۵۰,۰۳۰ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۴۰۰*۲۵۰۰
پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل فربد
۱۹,۷۸۷,۳۲۲ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۴۰۰*۲۵۰۰
پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل هافمن
۲۲,۱۷۷,۱۶۷ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۴۰۰*۲۵۰۰
پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل وین تک
۲۲,۱۹۲,۳۰۷ ریال
قیمت درب دو جداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۱۴۰۰*۲۵۰۰
پروفیل درب،یراق بالکنی ۲ طرف دستگیره
پروفیل ویستابست
۲۴,۹۱۹,۰۹۲ ریال
۱۵۵۰۰*۵۰۰قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۵۰۰*۵۰۰
پروفیل KTF
۴,۱۰۹,۹۰۸ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۵۰۰*۵۰۰
پروفیل کنت وین
۴,۳۱۲,۴۸۴ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۵۰۰*۵۰۰
پروفیل فربد
۴,۶۲۷,۲۲۰ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۵۰۰*۵۰۰
پروفیل هافمن
۵,۳۳۴,۸۴۴ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۵۰۰*۵۰۰
پروفیل وین تک
۴,۹۰۷,۶۳۶ ریال
قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد ۵۰۰*۵۰۰
پروفیل ویستابست
۵,۷۶۷,۹۸۰ ریال